CENTRUM XL is opgericht als een publiek- privaat samenwerkingsverband tussen gemeente Amsterdam en (georganiseerd) Amsterdams bedrijfsleven met als doel het creëren van een aantrekkelijke, economisch sterke en leefbare binnenstad.

Doelstellingen

1. het aanjagen, bijdrage leveren dan wel realiseren van gezamenlijke oplossingen voor opgaven in winkel- en horecagebieden

2. het stimuleren van samenwerking dan wel overdracht van opgedane ervaringen tussen winkelgebieden.

Met deze doelstellingen als uitgangspunt beoogt CXL een ‘platform’ voor praktijkvoorbeelden van publiek-private samenwerking  op gebied van Centrummanagement te zijn.

Oorsprong

Met de ondertekening van het Convenant CentrumXL hebben vier (KvK, VaC, KHN, Gemeente Amsterdam) partijen in 2012 Centrummanagement in de binnenstad van Amsterdam opgezet. Inmiddels maakt de Kamer van Koophandel Amsterdam geen deel meer uit van CentrumXL. De drie convenantspartijen zijn verdergegaan en zoeken altijd naar verbreding. Dat heeft geresulteerd in het aanhaken van MKB Amsterdam in 2016.

Werkgebied

CentrumXL is van start gegaan met de binnenstad als werkgebied, inclusief de gebieden er om heen waar grootstedelijke problematiek speelt zoals Oud-West en Museumkwartier. De ambitie is dat CentrumXL een stedelijke functie krijgt. Daarbij zal de focus van CentrumXL vooral liggen op de gebieden waar vanwege toenemende drukte, intensieve bedrijvigheid de meeste complexe opgaven liggen voor ondernemers én de overheid.

Organisatie

CentrumXL bestaat uit een stuurgroep en werkgroep. Voor de realisatie van gezamenlijke projecten is een programmamanager aangesteld. In de stuurgroep en werkgroep hebben afgevaardigden van de verschillende stakeholders zitting. De programmamanager heeft zitting in beide organen. De volgende personen hebben zitting in Stuurgroep respectievelijk Werkgroep:

Vereniging Amsterdam City
Willem Koster en Christine Govaert

Stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam
Robby van Beveren en Cora Doppenberg

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam
Pim Evers en Eveline Doornhegge

Gemeente Amsterdam RvE Economie
Ellen Veul en Undine Stevens

MKB Amsterdam
Dirk de Bie

Programmamanager

De kracht van CentrumXL is zijn draagvlak: een brede coalitie werkt in Amsterdam samen aan een aantrekkelijke, economisch sterke en leefbare binnenstad.

Met dat als uitgangspunt, houdt de programmmanager zich bezig met:

 • procesbegeleidende, verbindende en projectleider ondersteunende rol in concrete publiek-private-projecten
 • behoefte aan nieuwe projecten inventariseren en initiëren bij stakeholders in de stad
 • borgen, beschikbaar maken en actief delen van leerpunten

Thema’s

De partijen in CentrumXL willen gezamenlijk werken aan oplossingen voor vraagstukken op de thema’s:

 • schone, heel & veilige openbare ruimte,
 • duurzaamheid,
 • drukte & leefbaarheid,
 • aan- en afvoer van goederen in de stad,
 • professionalisering van ondernemerscollectieven,
 • marketing binnenstad & deelgebieden.

Voorbeelden/cases/projecten

Bedrijfafvalinzameling, pilot Damrak

In het kader van het Convenant Slim en Schoon door de Stad is i.s.m. Hogeschool van Amsterdam, ondernemersvereniging en Gemeentelijke Bedrijfsafvalinzameling georganiseerd dat ophaaltijden van bedrijfsafval in één beweging plaatsvindt. Opbrengst:

 • afval minder lang op straat (aantrekkelijkere straat en minder zwerfvuil) plus minder logistieke kilometers.
 • een roadmap opgesteld die BIZ en winkelgebieden kunnen gebruiken bij het concretiseren van hun wensen op gebied van Bedrijfsafval.
 • I.s.m. TU Delft een workshop voor winkelstraatmanagers georganiseerd om kennis te delen omtrent dit onderwerp.

In 2017 zal een vervolg aan dit project worden gegeven zowel door op het Damrak de rijbewegingen van andere inzamelaars te verminderen als om het gebied van de oorspronkelijke pilot te vergroten.

Amsterdam Schoon

Centrum XL richt zich op het efficiënt en effectief organiseren van reiniging en beheer in de binnenstad, waarbij de gemeente in staat wordt gesteld haar taak goed uit te voeren en ondernemers een complementaire rol kunnen vervullen die aansluit bij hun eigen wensen. Projecten als Aanpak Fastfood Afval waar in samenwerking tussen  ondernemersverenigingen, Nederland Schoon, afgevaardigden van de fastfoodsector en de Gemeente Amsterdam in pilots wordt geprobeerd zwerfafval te verminderen, passen in CXL-gedachte.

BIZ

Om de waarde en het effect van Bedrijfsinvesteringszones te vergroten, bundelt CentrumXL de krachten met de ondernemersverenigingen, winkelstraatmanagers en Gemeente Amsterdam afdeling Economische zaken en het Stadsdeel Centrum. Activiteiten:

 • het voorzien en beschikbaar maken van informatie over het opzetten van of verlengen van BIZ
 • het ontwikkelen van een format voor het maken van beheerplannen. Daarnaast organiseert CentrumXL ook de evaluatie van de eerste beheerplannen.

Drukte en leefbaarheid

De aantasting van de diversiteit van winkel- en horecavoorzieningen wordt gezien als een ongewenste ontwikkeling. CXL heeft het initiatief genomen om in gezamenlijkheid met een breed pallet aan stakeholders per straat een maatwerkvisie op te stellen hoe diversiteit aan te pakken. Eind juni 2017 zullen eerste resultaten opgeleverd worden.

CentrumXL Tweets

Bezoekadres

Centrum XL mikt op maximaal rendement tegen minimale kosten. Wij werken daarom vanuit de verschillende locaties van de verschillende stakeholders en hebben een virtueel secretariaat. We hebben daarom ook geen vast bezoekadres.

Betrokken partijen